Splošni prodajni pogoji


1. Splošno
1.1. Navedeni splošni prodajni in dobavni pogoji predstavljajo sestavni del vsake pogodbe sklenjene med proizvajalcem in naročnikom blaga oziroma kupcem.
1.2. V primeru neveljavnosti posameznih delov splošnih prodajnih in dobavnih pogojev, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.
2. Sklenitev pogodbe
2.1. Spremembe ali dopolnitve pogodb, kakor tudi odstopanje od splošnih prodajnih in dobavnih pogojev, morajo biti sklenjeni v pisni obliki.
3. Cena, plačilo, zavarovanje plačil
3.1. Vse cene po ceniku so brez davka na dodano vrednost. V kolikor niso dogovorjeni drugačni plačilni roki, celoten znesek zapade v plačilo z dnem izdaje računa, ki ga je potrebno plačati v 8-ih dneh. Kupec je dolžan poravnati svoje obveznosti z virmanom, ali z gotovino v okviru zakonsko določene višine. Vsaka druga oblika poravnave obveznosti je možna samo po predhodnem soglasju prodajalca.
3.2. Terjatev se lahko zavaruje tudi z bančno garancijo, v kateri se banka kupca zaveže, da bo poravnala dolg po pogojih iz garancije, če kupec ali dolžnik tega ne bo sposoben, ali z dokumentarnim akreditivom, ki ga odpre kupec v korist proizvajalce in se plačilo opravi na podlagi izročene dokumentacije sklenjene med kupcem in prodajalcem, določene v pogodbi.
3.3. Če kupec ne plača svojih obveznosti v valutnem roku, oziroma če v tem roku niso vnovčeni instrumenti zavarovanja plačila, mu prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti od poteka valutnega roka do plačila. Kupec je dolžan poravnati zamudne obresti v roku 15 dni od datuma obračuna obresti. Pri plačilni zamudi je prav tako potrebno poravnati vse stroške opominov. Za dan plačila se šteje datum, ko denarna sredstva prispejo na upnikov račun (člen 318 ZOR).
3.4. Ob uveljavljanju reklamacije, kupec nima pravice zadržati plačila v celoti ali dela plačila fakture.
4. Pobotanje
4.1. Pobotanje iz naslova kakršnihkoli nasprotnih zahtevkov mora biti medsebojno dogovorjeno.
5. Pridržna pravica na blagu
5.1. Dobavljeno blago ostane vse do dokončnega plačila last proizvajalca, medtem pa mora kupec z njim ravnati kot dober gospodar.
5.2. Pridržna pravica onemogoča kupcu odsvojitev, zastavo, zavarovanje ali drugačno razpolaganje s prejetim blagom, ki ga prav tako ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Kupec mora v vsakem trenutku omogočati prodajalcu dostop do blaga.
5.3. Kupec je dolžan takoj pisno obvestiti proizvajalca, v kolikor je bilo dobavljeno blago, ki podlega pridržni pravici, zastavljeno, oziroma je bil na njem uveljavljen zahtevek tretjih oseb oz. je bila lastninska pravica proizvajalca kakorkoli kršena.
5.4. V slučaju plačilne zamude kupca, je proizvajalec upravičen dobavljeno blago, ki je pod pridržno pravico odsvojiti, s tem, da izkupiček odbije od terjatve.
5.5. V slučaju odstopa od pogodbe je kupec dolžan že dobavljeno blago pod pridržno pravico vrniti dobavitelju nepoškodovano v roku 15 dni.

6. Dobavni rok
6.1. Dobavni rok je določen in prične teči z dnem pisne potrditve naročilaproizvajalca
6.2. Dobavni rok je izpolnjen, če je blago ob izteku le-tega pripravljeno za odpremo.
6.3. Razlogi, ki jih je pripisati višji sili podaljšajo dobavni rok.
6.4. Posebne okoliščine (motnje v proizvodnji, zamude pri dobavah surovin in pomožnih materialov, stavke) lahko povzročijo, da se dobavni rok podaljša. V tem primeru je dobava blaga v roku treh tednov po potrjenem roku še pravočasna.
6.5. Izpolnitev dobavnih rokov pogojuje izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti naročnika, še posebej pravočasno plačilo dogovorjenega predplačila.
7. Dobava
7.1. Proizvajalec si pridržuje pravico do odločitve glede načina odpreme.
7.2. Ugotovljene poškodbe embalaže in blaga in razlike v količini blaga morajo biti označene na obrazcu CMR, ki ga mora podpisati voznik in na dobavnici.
7.3. Kasnejše reklamacije kakovosti na blagu, spadajo v pogoje garancije.
7.4. Dolžnost kupca je, da za razkladanje zagotovi primerno osebje, opremo in ustrezen skladiščni prostor.
7.5. Če ni drugače dogovorjeno, velja pariteta EXW.
7.6. Če ni drugače dogovorjeno, se transport opravi na račun in riziko kupca. Transportno zavarovanje se sklene le na izrecno zahtevo in na račun kupca.
7.7. V kolikor pride pri transportu do zamude, na katero prodajalec nima vpliva, le-ta ne jamči več za dobavni rok.
7.8. Dopustne so delne dobave.
8. Reševanje reklamacij
8.1. Kupec mora blago takoj po prejemu pregledati in ugotoviti morebitne pomankljivosti. Morebitne pripombe je potrebno pisno, z opisom, sporočiti v roku 8 dni po prejemu blaga.
8.2. V primeru ugovora je kupec obvezan dobavljeno blago strokovno razložiti in uskladiščiti kot dober gospodar.
8.3. Pri upravičenem ugovoru prodajalec v dogovorjenem roku manjkajoči del nadomesti, izboljša ali izstavi dobropis.
9. Garancija
9.1. Nadaljna predelava, obdelava ali nestrokovna uporaba ali montaža blaga izključuje kakršnokoli garancijo proizvajalca.
10. Odstop od pogodbe
10.1. V primeru, ko dobava zaradi višje sile ni mogoča, si proizvajalec pridržuje pravico do odstopa od pogodbe brez nadomestitve škode.
10.2. V primeru, da naročnik ne izpolni vseh pogodbenih obveznosti, si proizvajalec pridržuje pravico do odstopa od pogodbe.
11. Nadomestitev škode
11.1. V kolikor se proizvajalcu dokaže groba malomarnost, se obvezuje kupcu nadomestiti nastalo škodo.
11.2. Kupcu v nobenem primeru ne pripada nadomestilo za izpadli dobiček.
12. Pravo, kraj izpolnitve obveznosti in pristojno sodišče
12.1. Za reševanje vseh eventuelnih sporov, je pristojno sodišče v Kranju. Kraj izpolnitve vseh obveznosti je odpremno skladišče. Za sklepanje pogodb z proizvajalcem velja slovensko pravo.